Zegarek położony na banknotach stuzłotowych

Dotacje na instrumenty wsparcia eksportu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje o możliwościach dofinansowania wydatków poniesionych przez polskich przedsiębiorców na realizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport.

Dofinansowanie jest udzielane przedsiębiorcom w formie dotacji, w formule pomocy publicznej de minimis, przez ministra właściwego ds. gospodarki. Jest narzędziem wspierającym działania polskich przedsiębiorców w podejmowanych przez nich przedsięwzięciach promujących eksport oraz pomagającym w ekspansji na rynki zagraniczne i w kształtowaniu konkurencyjnej pozycji polskich przedsiębiorców, a także przyczyniającym się do wzrostu poziomu eksportu polskich wyrobów na rynku światowym.

Promocja polskich przedsiębiorstw na rynku światowym realizowana jest m.in. poprzez dofinansowanie wydatków poniesionych przez polskich przedsiębiorców na:

 1. Realizację branżowych przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport.
  Całkowita kwota pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
  Limit pomocy, jaka może zostać udzielona przedsiębiorcy, na realizację branżowego przedsięwzięcia promocyjnego, na podstawie złożonego wniosku, wynosi 25 000 złotych.
 2. Organizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport.
  Całkowita kwota pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
  Limit pomocy, jaka może zostać udzielona przedsiębiorcy, na organizację przedsięwzięć promocyjnych, na podstawie złożonego wniosku, wynosi 100 000 złotych.
 3. Realizację przedsięwzięć wydawniczych wspierających eksport
  Całkowita kwota pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
  Limit pomocy, jaka może zostać udzielona przedsiębiorcy, na realizację przedsięwzięcia wydawniczego, na podstawie złożonego wniosku, wynosi 25 000 złotych.
 4. Uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego w obrocie towarami na rynkach poza Unią Europejską
  Całkowita kwota pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
  Limit pomocy, jaka może zostać udzielona przedsiębiorcy, na uzyskanie certyfikatu wyrobu, na podstawie złożonego wniosku, wynosi 50 000 złotych.


Kto może ubiegać się o wsparcie?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kiedy można składać wniosek?

Przedsiębiorcy występujący o dofinansowanie powinni złożyć wniosek przed terminem realizacji przedsięwzięcia promocyjnego, nie wcześniej niż 20 grudnia roku poprzedniego i nie później niż 31 października roku kalendarzowego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie promocyjne lecz do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania dostępnej puli środków w danym roku. Informacja o wyczerpaniu środków finansowych jest zamieszczana na stronie przedmiotowej stronie internetowej, przy czym wnioski złożone po dniu ogłoszenia tej informacji pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki: w wersji elektronicznej, doręczonej e-PUAP-em na adres skrytki: /MRPiT/SkrytkaESP. W tytule należy napisać: "Wniosek de minimis – promocja eksportu"

Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu wskazaną/e w dokumencie rejestrowym.

Dla każdego przedsięwzięcia promocyjnego przedsiębiorca wypełnia oddzielny wniosek, który podpisuje i składa zgodnie z powyższą instrukcją.

Wnioski doręczone zbiorczo będą pozostawiane bez rozpoznania jako niespełniające wymagań.

Szczegółówe i ważne informacje uzupełniające oraz dokumenty konkursowe znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 

Pozostałe

Informacja

Ruszyły Bony na innowacje dla MŚP!

Więcej

Informacja

Ruszył nabór do projektu dla małopolskich gmin!

Więcej

Informacja

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie infrastruktury typu fablab

Więcej

Informacja

Nabór do programu Ścieżka SMART dobiega końca!

Więcej

Informacja

Małopolska pogłębia współpracę ze Stowarzyszeniem Nereus!

Więcej

Informacja

Za nami Małopolskie Forum Obsługi Inwestora i Eksportera

Więcej

Informacja

Zamówienia publiczne w Ukrainie

Więcej

Informacja

Krakowska siła przyciągania biznesu znów doceniona!

Więcej

Informacja

Dofinansowanie na internacjonalizację

Więcej

Informacja

Infogain rozbudowuje Globalne Centrum R&D w Krakowie

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%