Osoba trzymająca formularz

Nabory wniosków na dotacje dla przedsiębiorców

Wakacje nie oznaczają wolnego od ogłaszania naborów wniosków na dotacje unijne. O dofinansowanie swoich projektów starać się mogą przede wszystkim beneficjenci z terenu Małopolski Zachodniej tj. z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.

Wakacje nie oznaczają wolnego od ogłaszania naborów wniosków na dotacje unijne. O dofinansowanie swoich projektów starać się mogą przede wszystkim beneficjenci z terenu Małopolski Zachodniej tj. z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.

W ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) 5 lipca ogłoszono dwa nabory, w których o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty związane z:

1. rozwojem niebiesko-zielonej infrastruktury, czyli elementów, które mogą przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągając jednocześnie liczne korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe (np. parki, ogrody deszczowe, zielone dachy, stojaki na rowery, obiekty małej architektury np. mini tężnie). Budżet naboru: 41,1 mln zł. Produkty projektów realizowanych w ramach tego działania muszą być ogólnodostępne i bezpłatne, a projekty mogą obejmować np.:

 • elementy niebiesko-zielonej infrastruktury np. takie jak parki spacerowo-wypoczynkowe (w tym zabytkowe), parki kieszonkowe, stawy retencyjne, zielone przystanki, zielone dachy, fasady i ściany, przepuszczalne nawierzchnie oraz zadrzewienia,
 • rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, 
 • sfinansowanie infrastruktury towarzyszącej – wyłącznie jako nieprzeważający kosztowo element szerszego projektu.

Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu A Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną

Koniec naboru: 1.09.2023 r.

2. ochroną przyrody i różnorodności biologicznej. Dotacje przeznaczone będą na projekty, których celem jest ochrona przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, w tym ochrona i odtwarzanie naturalnych siedlisk, ochrona rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Budżet naboru: 10,2 mln zł. Produkty projektów realizowanych w ramach działania muszą być ogólnodostępne i bezpłatne, a projekty mogą dotyczyć:

 • czynnej ochrony ekosystemów, siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 • renaturyzacji lokalnych ekosystemów leśnych i rzecznych;
 • ochrony, pielęgnacji i konserwacji istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
 • budowy i rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (ochrona ex situ) takich jak np. ogrody botaniczne, arboreta, ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych i dzikich, banki genowe;
 • ograniczenia antropopresji na terenie obszarów objętych formą ochrony przyrody poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w celu ukierunkowania ruchu turystycznego oraz ograniczenia degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku osób zwiedzających – wyłącznie jako element szerszego projektu z zakresu czynnej ochrony przyrody tj. nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych;
 • opracowywania dokumentów planistycznych dla obszarów objętych formą ochrony przyrody, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin oraz opracowywania dokumentów planistycznych dla potencjalnych nowych lokalnych form ochrony przyrody takich jak użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, formy ochrony gatunkowej itp. – wyłącznie jako element szerszego projektu z zakresu czynnej ochrony przyrody tj. nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowalnych.

Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu B Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

Koniec naboru: 1.09.2023 r.

Trwa również nabór na wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców, rekrutacja do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Wsparcie w projekcie obejmuje:

 • indywidualne wsparcie doradczo-szkoleniowe z zakresu zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem;
 • dofinansowanie w formie grantu na wdrożenie w firmie rozwiązań, przyczyniających się do rozwoju elastycznych form organizacji pracy; ułatwiających pracownikom godzenie życia zawodowego z prywatnym oraz mających na celu przeciwdziałanie i ograniczanie występowania na stanowiskach pracy czynników, które w sposób niekorzystny wpływają na zdrowie pracowników;
 • indywidualne wsparcie doradcze w zakresie tworzenia lub aktualizacji procesów kadrowych, poprawy komunikacji z pracownikami, czy planowania działań zwiększających ich motywację i efektywność;
 • dopasowane do potrzeb pracodawcy szkolenia z zakresu wydłużania aktywności zawodowej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, współpracy w zespołach wielopokoleniowych i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

Projekt  jest adresowany do małych i średnich firm z Małopolski, które zatrudniają osoby w różnym wieku, chcą usprawnić rekrutację, zmniejszyć nieobecności, poprawić warunki pracy albo zwiększyć motywację pracowników. Sięgnij po więcej informacji na ten temat na stronę: fundusze.malopolska.pl

Działanie 6.7 Wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców, rekrutacja do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”

Przed przedsiębiorcami jeszcze w lipcu nabór na:

 • projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (Działanie 1.01), typ projektu B, który dotyczy przedsięwzięć kompleksowych obejmujących prace B+R z wdrożeniem. Termin naboru: 31.07 - 26.09.2023 r.,
 • wsparcie projektów z zakresu inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw (Działanie 8.7 A) oraz zmiany profilu działalności przedsiębiorstw z terenu Małopolski Zachodniej (tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego) w celu transformacji Małopolski Zachodniej. Termin naboru: 31.07 - 5.09.2023.

Kolejny lipcowy konkurs w obrębie FST będzie dotyczyć działań związanych z rozwojem wykorzystania OZE i rozwojem obszarów zrównoważonych energetycznie (8.11). Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika, geotermia, pompy ciepła). Rozwój wspólnot energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej - np. klastry energii, spółdzielnie energetyczne. Wsparcie może obejmować przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania, monitorowania, zarządzania w ramach danego podmiotu. Termin naboru: 20.07 - 8.09.2023 r. Budżet naboru: 54,8 mln zł.

Po więcej informacji sięgnij na stronę: fundusze.malopolska.pl

Źródło: fundusze.malopolska.pl

Pozostałe

Informacja

Zagrożenia dla sektora MŚP w erze cyfryzacji

Więcej

Informacja

Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce 2.0. Za nami pierwsze spotkanie!

Więcej

Informacja

Ukraińscy producenci - Twoja szansa na pozyskanie nowych dostawców!

Więcej

Informacja

Granty na Eurogranty - rozwijaj swoją firmę z projektami unijnymi

Więcej

Informacja

Promocja marki innowacyjnych MŚP - Expo 2025 Osaka, Kansai w Japonii!

Więcej

Informacja

Przedsiębiorco skorzystaj z dofinansowania - rusza Akademia HR

Więcej

Informacja

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie infrastruktury B+R w małopolskich przedsiębiorstwach

Więcej

Informacja

Badanie na potrzeby utworzenia rejestru usług szkoleniowych sektora NUB

Więcej

Informacja

ESA Spark Funding Poland – fundusze na innowacje. Aplikuj o 75.000 Euro!

Więcej

Informacja

Nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%