Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) w celu  realizacji dla Pani/Pana usługi informacyjnej, kontaktu z Panią/Panem w celu umówienia spotkania bądź przedstawienia żądanych przez Panią/Pana informacji. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania usługi informacyjnej, nawiązania z Panią/Pana kontaktu i umówienia spotkania,bądź przedstawienia żądanych przez Panią/Pana informacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, od zakończenia trwałości realizacji projektu Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), tj. od dnia 31 grudnia 2020 r., niezbędny do zrealizowania usługi informacyjnej, nawiązania z Panią/Pana kontaktu i umówienia spotkania bądź przedstawienia żądanych przez Panią/Pana informacji  oraz do celów archiwalnych, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa m.in. organom kontrolnym i nadzorczym oraz innym podmiotom, jeżeli są one upoważnione na podstawie przepisów prawa, ministerstwu właściwemu ds. gospodarki, w ramach rocznego sprawozdania Małopolskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera z wykonanych usług informacyjnych. Poza tym przypadkiem dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom, jedynie po uzyskaniu od Pani/Pana odrębnej zgody na ich przekazanie.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione również podmiotom przetwarzającym dane osobowe w związku z realizacją umów, zawartych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach których, zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Będąc świadoma/y powyższego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym.

Partnerzy CeBiM

 Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe