Regulamin karty eksportera

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) w celu  umożliwienia bezpłatnego korzystania z usług proeksportowych, które Małopolskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, działające w strukturze Centrum Business in Małopolska (CeBiM) świadczy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa małopolskiego w ramach realizacji projektu Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z ww. usług proeksportowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia trwałości realizacji projektu Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) i okresu archiwizacyjnego, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione również podmiotom przetwarzającym dane osobowe w związku z realizacją umów zawartych przez Województwo Małopolskie (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), w ramach których, zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

>

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%