Wsparcie skierowane jest do małopolskich jednostek samorządu terytorialnego (JST), jak również spółek prawa handlowego z udziałem JST, w odniesieniu do przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego, których celem jest nabycie i scalenie gruntów, a następnie utworzenie z nich terenu inwestycyjnego.

Wsparcie udzielane przez Małopolski Fundusz Rozwoju ma formę w pełni zwrotnej pożyczki, oprocentowanej na warunkach rynkowych, udzielanej w wysokości od 500 000,00 PLN do 5 000 000,00 PLN, na okres maksymalnie 10 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 24 m-cy, licząc od daty wypłaty pierwszej transzy.

Nabór wniosków o udzielenie Pożyczki Scaleniowej na rozwój przedsiębiorczości prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 31 grudnia 2021 r. z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania środków alokacji.

Alokacja środków przeznaczona na Pożyczkę Scaleniową na rozwój przedsiębiorczości wynosi 15 000 000,00 PLN.

Uruchamiane Pożyczki Scaleniowe przyczynią się do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce, za sprawą zwiększenia powierzchni i jakości udostępnianych dla przedsiębiorstw terenów przystosowanych do realizacji inwestycji. W/w wsparcie stanowi odpowiedź na potrzeby zdiagnozowane w Strategii Rozwoju Województwa – Małopolska 2030 - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wsparcie w postaci Pożyczek Scaleniowych na rozwój przedsiębiorczości udzielane jest ze środków publicznych pochodzących z wkładów wniesionych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, powierzonych Małopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. na podstawie Umowy Powierzenia Zadań zawartej pomiędzy Małopolskim Funduszem Rozwoju a Województwem Małopolskim.

Szczegółowe informacje dotyczące Pożyczki Scaleniowej na rozwój przedsiębiorczości dostępne są na stronie: www.mfr.com.pl

Źródło

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny