Zgodnie z nową ustawą o zasadach wspierania nowych inwestycji w myśl, której cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną. Nowe przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Z zachęt będą mogły korzystać nie tylko duże, ale przede wszystkim mikro, małe i średnie firmy.

Ustawa przewiduje, że o ulgi podatkowe i preferencyjne warunki będzie mogła wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie. Przy czym preferowane będą np. inwestycje związane z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych czy centrów usług wspólnych. Premiowani będą inwestorzy współpracujący z uczelniami, szkołami branżowymi, rozwijający ciąg dostawców w Polsce, tworzący dobre miejsca pracy, czyli takie, gdzie średnie wynagrodzenie jest wyższe niż średnia płaca krajowa. Równie ważne będzie też to, czy inwestor będzie należał do klastra (chodzi o to, by rozwijać współpracę w ramach pokrewnych sektorów). Na dodatkowe punkty przy ocenie wniosku mogą liczyć firmy sprzedające za granicę.

Zmianie nie ulegnie wysokość udzielanej przedsiębiorcom regionalnej pomocy publicznej.

W Województwie Małopolskim będzie ona wciąż wyglądała następująco: 35% dla dużych, 45% dla średnich i 55% dla małych firm. Pomoc będzie, podobnie jak teraz, liczona na podstawie poniesionych nakładów inwestycyjnych albo dwuletnich kosztów nowo utworzonych miejsc pracy. Na mocy nowej ustawy, w miejsce dotychczasowych zezwoleń, mają być wydawane decyzje o wsparciu. W przypadku Małopolski oraz części województwa świętokrzyskiego wydających zezwolenie będzie Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

Polska Strefa Inwestycji – podstawowe informacje

Niekorzystną dla przedsiębiorców zmianą jest wprowadzenie wysokiej minimalnej kwoty nakładów inwestycyjnych. Do tej pory wynosiła ona równowartość 100 tys. euro i była identyczna na terenie całego kraju. Obecnie minimalny próg nakładów inwestycyjnych uzależniony jest od rozmiaru przedsiębiorstwa i poziomu bezrobocia w powiecie. Dla województwa małopolskiego waha się on w odniesieniu do mikro przedsiębiorstw  od: 400 tys. zł w powiecie dąbrowskim do 2 mln zł w Krakowie. Dla dużych przedsiębiorstw jest to odpowiednio 20 mln zł (pow. dąbrowski) i 100 mln zł (Kraków).

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na: www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe

Pozostałe Możliwości finansowania inwestycji:

Inwestorzy mogą skorzystać z:

1.    grantów rządowych, finansowanych w ramach "Programu Wspierania Inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023" (grant na zatrudnienie i grant inwestycyjny) przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

Forma wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym ds.  gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Beneficjenci

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

1.    sektor motoryzacyjny,

2.    sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,

3.    sektor lotniczy,

4.    sektor biotechnologii,

5.    sektor rolno-spożywczy,

6.    sektor nowoczesnych usług,

7.    działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Procedura udzielenia wsparcia

Operatorem Systemu i organem udzielającym pomocy publicznej jest minister właściwy ds. gospodarki. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji Zagranicznych (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

Szczegółowe informacje i wnioski aplikacyjne

 https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy

https://www.mpit.gov.pl/media/36998/uchwala_RM_w_sprawie_Programu_wspierania_inwestycji.pdf

2.    zwolnienia z podatku dochodowego PIT lub CIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (informacja już na stronie businessinmalopolska)

3.    możliwość zwolnień podatkowych z podatku od nieruchomości w ramach decyzji danej rady gminy

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przyznaje radom gmin uprawnienia w zakresie kształtowania stawek podatkowych i ustanawiania przedmiotowych zwolnień od przewidzianych w niej podatków i opłat. Podstawowe znaczenie dla przedsiębiorców ma zwolnienie z podatku od nieruchomości.

4.    pomoc na projekty związane z działalnością badawczo-rozwojową

Najważniejsze źródła finansowania

a) ogólnopolski - w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój POIR (m.in. środki rozdawane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w tym także GameINN)

http://www.poir.gov.pl/

lub

b)regionalny - w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla poszczególnych  
 województw (środki rozdawane np. przez MARR).

http://www.rpo.malopolska.pl/

5.    Ulga na badania i rozwój

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono dla przedsiębiorców możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,  czyli tzw. ulga na badania i rozwój (Ulga B+R). Ulga pozwala na osiągnięcie realnych korzyści finansowych wszystkim przedsiębiorców prowadzącym działalność badawczą, bez względu na branżę w której funkcjonują.

Warunkiem skorzystania z ulgi B+R jest poniesienie wydatków mieszczących się w ustawowo zdefiniowanej działalności badawczo-rozwojowej. Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

6.    Oferta biurowa Krakowskiego Parku Technologicznego

- dla start-upów działających na rynku nie dłużej niż 2 lata

Inkubator technologiczny KPT, ul. Podole 60 oferuje 30 biur o powierzchni 16-37 m2 oraz 25 miejsc w coworkingu po preferowanych stawkach czynszowych (w pierwszym roku 10 % stawki standardowej, w drugim 25%, w trzecim 40%; stawka standardowa 47zł/m2)

- dla innowacyjnych firm z branży ICT

Budynek Krakowskiego Parku Technologicznego, ul Podole 60 oferuje powierzchnie biurowe od 16 do 198 m2, które w ramach pomocy de minimis mogą być wynajmowane po preferencyjnej stawce w wysokości 50%

7.    Oferta Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

1)    Nieruchomości

MARR Business Park to oferta dla firm poszukujących powierzchni magazynowych, parków produkcyjnych i centrów logistycznych.

MARR Business Park to blisko 50 ha nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom – dwa kompleksy nieruchomości tworzą duże centrum handlowe (przy ul. Zakopiańskiej) oraz park przemysłowy – strefa aktywności gospodarczej (przy ul. Nad Drwiną).

Kontakt:

tel. 12 266 16 84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.marr.pl/nieruchomosci-marr/

2)    Małopolskie Bony Rozwojowe

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerem VoiceFinder S.A. realizuje projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe. Dzięki realizacji projektu małopolscy przedsiębiorcy sektora MSP mogą podnieść kwalifikacje własne i swojej kadry, a firmy szkoleniowe i doradcze mogą dystrybuować swoje produkty np. szkolenia, doradztwo, coaching itd.

Co mogą zyskać małopolskie firmy?

W ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” firmy mają szansę na uzyskanie dofinansowania usług rozwojowych tj. szkoleń, doradztwa, egzaminów o wartości od ok. 5 tys. do prawie 100 tys. złotych – jego wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa i liczby pracowników.

Kto może skorzystać?

Uczestnikiem projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Małopolskiego

Kiedy można ubiegać się o udział w projekcie?

Formularze rekrutacyjne można składać w sposób ciągły w ramach systemu mbon.

Jaki jest poziom dofinansowania?

W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego (w ramach pomocy de minimis).

·       50% to gwarancja dofinansowania dla przedsiębiorców biorących udział w projekcie, otrzymujących pomoc de minimis.

·       80% to preferencyjny poziom dofinansowania, z którego mogą skorzystać Przedsiębiorcy spełniając jakikolwiek z poniższych warunków:

Kontakt:

Infolinia: 12 307 32 15

https://mbon.pl

3)    Lider CSR

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekty  Lider CSR – zarządzanie wiekiem
w 6 subregionach województwa małopolskiego (m. Kraków, KOM, tarnowski, podhalański, sądecki, Małopolska Zachodnia). Głównym celem projektów jest opracowanie lub aktualizacja strategii zarządzania wiekiem dla przedsiębiorców oraz wdrożenie jej elementów.

Dla kogo:

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników. Warunkiem zgłoszenia się do Projektów jest posiadanie siedziby, filii, delegatury lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa na terenie województwa małopolskiego.

Rekrutacja:nabór odbywa się w trybie ciągłym, z cotygodniową kwalifikacją uczestników projektu.

Czas realizacji

01.01.2018 r. – 30.06.2019 r. – subregiony: m. Kraków, KOM, tarnowski;

01.03.2018 r. – 31.08.2019 r. – subregiony: podhalański, sądecki, Małopolska Zachodnia.

Rodzaje wsparcia:

Działania o charakterze doradczym z zakresu zarządzania personelem,świadczone przez wykwalifikowanych specjalistów (HR Biznes Partnerów), mających na celu opracowanie lub aktualizację strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementów.

Bony wdrożeniowe o wartości do 5 000 zł na doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy (jeśli takie rekomendacje będą wynikać z opracowanej strategii zarządzania wiekiem), mające na celu poprawę ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez pracowników dojrzałych.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 12 617 66 49

https://www.marr.pl/csr/

4)    Pożyczki

a)    Pożyczki (MARR) dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

Dla kogo? firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy

Ile? Maksymalnie kwota 1 mln złotych

Warunki:

·       na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy

·       oprocentowanie 2,87 – 4,07 w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy wykorzystaniu obowiązującej stopy bazowej oraz    
        marży ustalonej z zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania

·       preferencyjne oprocentowanie 1,87 dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji

·       wkład własny nie jest wymagany

·       brak prowizji za udzielenie pożyczki

·       zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź  
        rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna
        być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Konsultanci:

Anna Kupczyńska; tel. 12 617 66 69, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agata Barańska – Płonka; tel. 12 617 66 29, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beata Marciniec; tel. 12 417 74 19, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Michalczak; tel. 12 417 74 19, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorota Wierzbicka; tel. 12 617 99 21, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Igielska; tel. 12 417 74 20, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Leszek Żurek; tel. 12 617 66 32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Renata Fedorow; tel. 12 617 66 62, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maciej Wygonik; tel. 12 617 66 62, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/

b)   Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy

oferta korzystnego programu pożyczkowego z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

Dla kogo? Firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy

Ile? Maksymalnie kwota 1 mln złotych

Warunki:

·       na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy

·       oprocentowanie 2,87 – 4,07 w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy wykorzystaniu obowiązującej stopy bazowej oraz   
         marży ustalonej z zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania

·       preferencyjne oprocentowanie 1,87 dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji

·       wkład własny nie jest wymagany

·       brak prowizji za udzielenie pożyczki

·       zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź
         rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna   
         być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

c)    Pożyczki dla mikro i małych firm

Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej.

Dla kogo? Firmy z regionu Małopolski

Ile? Maksymalnie kwota 500 tys. złotych

Warunki:

·       na  okres 60  miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy

·       oprocentowanie od 4,07 w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi  nt. ustalania stóp referencyjnych

·       wymagane 20% wkładu własnego

·       za udzielenie pożyczki pobierana jednorazowa prowizja:1% kwoty pożyczki, jeśli okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące

·       zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osób fizycznych lub prawnych, zastawu rejestrowego na maszynach, urządzeniach, pojazdach itp., hipoteki   
        na nieruchomości.
        Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

d)   Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dla kogo: mikro i mali przedsiębiorcy z całej  Małopolski

Ile: Maksymalnie 500 tysięcy złotych

Warunki:

·       zarejestrowana działalność gospodarcza (przed złożeniem wniosku)

·       20% wkład własny w realizację przedsięwzięcia

·       zabezpieczenie adekwatne do wnioskowanej kwoty

·       pożyczka na okres do 5 lat

·       oprocentowanie do 5,87 w skali roku (stałe w całym okresie pożyczkowym)

                ·       za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości 1,0% kwoty, przy pożyczkach
                         z okresem spłaty do 2 lat i 1,5 % – przy pożyczkach z okresem spłaty powyżej 2 lat.

                    Oferujemy stałe oprocentowanie - tylko 0,44 % - bez prowizji i dodatkowych opłat. Pożyczki na start oraz na stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych. W ofercie również doradztwo i szkolenia.

Pożyczki udzielane są przez MARR SA w Mielcu, Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w ramach projektu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”.

Oferowane wsparcie obejmuje:

Pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej- w maksymalnej kwocie ok. 77 tysięcy złotych - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej tj.: 

·       absolwentów szkół zawodowych i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego; 

·       studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich). 

·       zarejestrowanych bezrobotnych;

Pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy- w maksymalnej kwocie ok. 23 tysięcy złotych dla:

·       osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”; 

·       podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

·       osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego 
         w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób   
         prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

·    zakładania działalności gospodarczej; 

·    form opodatkowania działalności gospodarczej; 

·    prowadzenia księgowości

Pożyczki udzielane będą odpowiednio na 7 lat (podjęcie działalności - z możliwością rocznej karencji) i 3 lata (utworzenie miejsca pracy).

Zabezpieczenie wymagane to weksel i poręczyciele.

Kontakt:

Agnieszka Plebańska 12 617 66 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mobilny doradca: 602 376 518

Konsultanci:

Anna Kupczyńska; tel. 12 617 66 69, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agata Barańska – Płonka; tel. 12 617 66 29, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Beata Marciniec; tel. 12 417 74 19, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Michalczak; tel. 12 417 74 19, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Dorota Wierzbicka; tel. 12 617 99 21, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Katarzyna Igielska; tel. 12 417 74 20, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Leszek Żurek; tel. 12 617 66 32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Renata Fedorow; tel. 12 617 66 62, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Maciej Wygonik; tel. 12 617 66 62, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/

e)        Inwestycje Kapitałowe

Wychodząc naprzeciw przyszłym przedsiębiorcom poszukującym nowoczesnych źródeł pozyskania kapitału, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego utworzyła fundusz seed capital, "Inwestycje Kapitałowe", który inwestuje w nowo tworzone firmy wykorzystujące i wdrażające innowacyjne rozwiązania.

Fundusz lokuje środki finansowe w pomysły na wczesnym etapie rozwoju oraz aktywnie angażuje się w proces ich rynkowej komercjalizacji. Oferuje zindywidualizowaną obsługę oraz pomoc ekspercką dla swoich klientów. 

Kontakt:

12 617 66 87                                       

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://archiwum.marr.pl/projekty/inwestycje-kapitalowe

 

 

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny