Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jest projektem systemowym zainicjowanym przez byłe Ministerstwo Gospodarki. Celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Celem COlE jest działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce poprzez zapewnienie potencjalnym inwestorom zagranicznym łatwego dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej (inwestowania) w Polsce.

W każdym województwie funkcjonuje jeden punkt informacyjny zwany Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COlE), który działa w oparciu o jednolite standardy świadczenia usługi informacyjnej.

 W województwie małopolskim COlE funkcjonuje od 2010 roku.

Zadania Małopolskiego COlE:
  • USŁUGA PRO-EKSPORT Dla małopolskich przedsiębiorców planujących ekspansję na rynki zagraniczne
  • USŁUGA PRO-BIZ Dla zagranicznych przedsiębiorców (inwestorów) planujących rozpoczęcie działalności w Małopolsce
  • IMPREZY TARGOWE Uczestnictwo firm w imprezach targowych poza granicami kraju współorganizowanych przez CEBIM
  • MISJE GOSPODARCZE Uczestnictwo w misjach gospodarczych organizowanych do regionów partnerskich woj. Małopolskiego
  • SZKOLENIA Organizowanie specjalistycznych szkoleń nt. kultury prowadzenia biznesu w innych krajach
  • PROMOCJA Kojarzenie eksporterów z partnerami zagranicznymi i promocja eksporterów za granicą

W ramach projektu Business in Małopolska – Partnership Network , realizowanego wspólnie w latach 2013-2015 przez Województwo Małopolskie i Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego utworzono sieć przedstawicielstw gospodarczych Małopolski:

  • na Ukrainie, w Obwodzie Lwowskim, we współpracy z Lwowską Izbą Przemysłowo – Handlową,
  • w rosyjskim Obwodzie Kaliningradzkim, we współpracy z Fundacją Wiedzy i Technologii dla małych i średnich przedsiębiorstw Victoria w Kaliningradzie,
  • na Łotwie w Rydze przy Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej.

Rolą gospodarczych przedstawicielstw Małopolski jest zapewnienie stałego przepływu danych pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu i firmami, ułatwienie bezpośredniego dostępu do kontaktów z przedsiębiorcami i długotrwałe utrzymywanie międzynarodowych powiązań handlowych.

Przedstawicielstwa, obsługiwane przez rosyjskich, łotewskich i ukraińskich Partnerów Projektu pełnią funkcję informacyjno – promocyjną dla regionu Małopolski, są także wsparciem dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą oraz znalezieniem partnerów biznesowych w krajach i regionach uczestniczących w projekcie.
 

W ramach projektu utworzono gospodarcze przedstawicielstwa Małopolski:

Przedstawicielstwo gospodarcze w Kaliningradzie

Kontakt:
Fundacja Wiedzy i Technologii dla Małego i Średniego Biznesu „Victoria”
Oleg Matukevich / Yulia Kandalova
Ul. Gorkogo 55, 236029 Kaliningrad, Rosja
Tel: 7 4012 777155, 7 4012 777156
e-mail: malopolska@inok.ru

Przedstawicielstwo gospodarcze w Rydze

Kontakt:
Bałtycka Akademia Międzynarodowa
Inese Ratanova
ul. Łomonosowa 4, Ryga, Łotwa
tel: 371 671 00 232
e-mail: inese.ratanova@bsa.edu.lv

Przedstawicielstwo gospodarcze we Lwowie

Kontakt:
Lwowska Izba Przemysłowo – Handlowa
Yuriy Bulyk
Stryjski Park 14, Lwów, Ukraina
tel: 380 322 956317, 380 322 764611
e-mail: bulyk@cci.lviv.ua

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny