Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jest projektem systemowym zainicjowanym przez byłe Ministerstwo Gospodarki. Celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Celem COlE jest działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce poprzez zapewnienie potencjalnym inwestorom zagranicznym łatwego dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej (inwestowania) w Polsce.

W każdym województwie funkcjonuje jeden punkt informacyjny zwany Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COlE), który działa w oparciu o jednolite standardy świadczenia usługi informacyjnej.

 W województwie małopolskim COlE funkcjonuje od 2010 roku.

Zadania Małopolskiego COlE:

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny