INICJATYWA AWANGARDA

Inicjatywa Awagarda - Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to unikalna, organizacja mająca na celu wsparcie odrodzenia przemysłu w Unii Europejskiej dzięki współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Inicjatywa została zapoczątkowana przy udziale Małopolski. Głównym jej celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w regionach członkowskich poprzez współpracę międzyregionalną na poziomie europejskim. Obecnie Inicjatywa zrzesza 32 regiony z Unii Europejskiej, a Małopolska jest jedynym przedstawicielem z Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Inicjatywa działa na rzecz wzmocnienia przemysłu, m.in. poprzez rozwój silnych klastrów, które współpracują ze sobą w obszarach inteligentnych specjalizacji w różnych regionach i krajach UE. Taki sposób kooperacji ma doprowadzić do synergii potencjałów, wzmocnienia regionalnych inteligentnych specjalizacji i przekształcenia regionalnych klastrów w europejskie, działające w najbardziej innowacyjnych gałęziach przemysłu UE. Ciężar współpracy w ramach inicjatywy leży po stronie firm, instytucji badawczych i klastrów. W ramach Inicjatywy jest realizowanych obecnie pięć działań pilotażowych: Biogospodarka, Wydajna i Zrównoważona Produkcja, Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D, Zaawansowana produkcja do zastosowań energetycznych w trudnych warunkach środowiskowych oraz Nowe produkty wspomagane nanotechnologią.

Partnerstwo BERRY+

BERRY+ to nowe międzyregionalne partnerstwo w dziedzinie inteligentnych specjalizacji skierowane do regionów zaangażowanych w rozwój innowacyjności. Jego inauguracja nastąpiła w listopadzie 2020 r., a zasięg geograficzny i zakres merytoryczny pozostają w fazie rozwoju. Trzy kluczowe cele, które leżą u podstaw funkcjonowania BERRY+, to dążenie do wspierania międzyregionalnych inwestycji, zintegrowanie występujących u partnerów innowacji w istniejące lub nowe łańcuchy wartości oraz ustanowienie międzyregionalnego klastra zorientowanego na przetwarzanie odnawialnych zasobów naturalnych. Małopolska jest jedynym regionem z obszaru Europy Środkowej, który wchodzi w skład liczącego obecnie 11 partnerów porozumienia. Decyzja o podjęciu współpracy została podjęta ze względu na wspólne z obszarami tematycznymi BERRY+ interesy w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji, które zostały wskazane w najważniejszych założeniach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030.

Podejmowane w ramach inicjatywy działania wiążą się przede wszystkim z przetwarzaniem odnawialnych zasobów naturalnych i ich produktów pochodnych do zastosowań o wysokiej wartości dodanej. Ze względu na nadanie priorytetowego znaczenia aktywności, która nie wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego, agenda BERRY+ ukierunkowana jest na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wspieranie technologii czystych produkcji. Uczestnictwo w partnerstwie umożliwi podmiotom z Małopolski (takim jak przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu) nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, realizację wspólnych inicjatyw B+R, współpracę projektową, międzyregionalne inwestycje w innowacje, a także wspólny rozwój i wymianę doświadczeń w realizacji założeń strategicznych związanych ze wzrostem innowacyjności.

Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN)

Sieć stworzona w celu wspierania regionów w pełniejszym i efektywniejszym uczestniczeniu w Europejskim Obszarze Badawczym ERA (European Research Area). Promuje wymianę wiedzy, wspólnych działań i projektów partnerskich między jej członkami w celu wzmocnienia regionów będących partnerami sieci w zakresie badań i innowacji. Sieć swoje cele realizuje organizując regularne warsztaty tematyczne, seminaria, briefingi dotyczące ogłoszonych naborów na projekty oraz „giełdy” informacyjne dla praktyków z regionu w celu poszukiwania partnerów do projektów.

Stowarzyszenie NEREUS

Stowarzyszenie NEREUS działa od 2007 roku i jest jedyną w Europie siecią tematyczną, która reprezentuje interesy europejskich regionów wykorzystujących technologie kosmiczne. Kluczową rolą Stowarzyszenia jest badanie korzyści płynących z technologii kosmicznych dla regionów europejskich i ich obywateli, a także promowanie wykorzystania przestrzeni kosmicznej i jej zastosowań. NEREUS swoją działalność prowadzi jako międzynarodowe stowarzyszenie typu non-profit, które finansowane jest wyłącznie z rocznych składek członkowskich jej członków. Sieć swoje cele realizuje m.in. poprzez organizację konwencji, seminariów badawczych i działań edukacyjnych na rzecz członków Stowarzyszenia, a także poprzez promowanie i edukowanie społeczeństwa w zakresie potencjału i korzyści związanych z przestrzenią kosmiczną.

Obecnie wśród członków pełnoprawnych Stowarzyszenia NEREUS znajdują się 22 europejskie regiony, takie jak: Abruzja, Apulia, Azory, Badenia-Wirtembergia, Basilicata, Bawaria, Bretania, Region East Midlands, Emilia Romagna, Brema, Hesja, Madryt, Województwo Mazowieckie, Nowa Akwitania, Oksytania, Piemont, Województwo Podkarpackie, Holandia Południowa, Gujana Francuska, Toskania, Wenecja Euganejska i Walonia.

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny