Małopolska to dynamicznie rozwijające się województwo o znacznym potencjale ekonomicznym, kulturowym i społecznym, dającym szansę na trwały wzrost gospodarczy. Dla przedsiębiorców oznacza to przyjazne, konkurencyjne i atrakcyjne środowisko działania. 


 

Dlaczego Małopolska?

POŁOŻENIE

Małopolska położona jest w południowo‑wschodniej części Polski. Stolicą regionu jest Kraków - drugie co do liczby ludności miasto w Polsce. Ta lokalizacja zapewnia bardzo dobrą dostępność transportową, zarówno drogową (przecięcie głównych szlaków komunikacyjnych w liniach wschód–zachód i południe– północ), jak i lotniczą (lotnisko Kraków-Balice - 2. miejsce w kraju pod względem liczby odprawionych pasażerów).

POTENCJAŁ LUDZKI

Region zamieszkuje 3,4 mln osób, z czego 1,2 mln w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. W regionie odnotowuje się systematyczny wzrost liczby ludności, będący efektem utrzymującego się od wielu lat dodatniego przyrostu naturalnego i dodatniego salda migracji.

POTENCJAŁ INTELEKTUALNY

Małopolska jest drugim co do wielkości ośrodkiem akademickim w kraju. Wykształcenie ludności (w tym wysoki odsetek absolwentów kierunków techncznych i przyrodniczych) jest istotną cechą stymulującą rozwój gospodarczy regionu.

ATRAKCYJNOŚĆ GOSPODARCZA

Potencjał gospodarczy województwa małopolskiego liczony wartością wytworzonego PKB należy do czołówki krajowej, zajmując 5. miejsce. Jego wartość w 2018 roku osiągnęła 8,1% wartości krajowej. Małopolska utrzymuje też wysoką pozycję pod względem wielkości eksportu i importu (6. mimejsce w kraju w 2018 roku - wartość eksportu wyniosła wówczas 10,11 mld euro, a wartość importu 10,82 mld euro).

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Na koniec 2019 roku w regionie zarejestrowanych było prawie 410 tys. podmiotów gospodarczych, a ich liczba systematycznie rośnie. W Małopolsce, a głównie w Krakowie, istnieje silne środowisko startupów, gdzie mocno dominują technologie informacyjno‑komunikacyjne, które są jedną z siedmiu inteligentnych specjalizacji Małopolski.

INNOWACYJNOŚĆ

Małopolska na tle innych polskich regionów odznacza się bardzo wysoką wartością wskaźnika GERD (nakłady wewnętrzne na B+R w relacji do PKB). Pokazuje on znaczenie badań i rozwoju w gospodarce regionu. O innowacyjności świadczy też wysoka liczba patentów i zgłoszeń patentowych.

WSPARCIE

W regionie działają liczne instytucje otoczenia biznesu oraz system zachęt inwestycyjnych i programów wsparcia biznesu oferowanych przez samorządy, rząd oraz w ramach funduszy europejskich.

 

* źródło danych: Strategia rozwoju województwa „Małopolska 2030”

 

Sprawdź szczegóły poniżej

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny