Wniosek o przyznanie honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego w kategorii miko, mały, średni, duży przedsiębiorca”

Uwaga
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól wniosku. W polach, które nie mogą zostać wypełnione ze względu na specyfikę działalności danego przedsiębiorstwa należy wpisać „nie dotyczy”.

1. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie

Dane dot. zgłaszanego przedsiębiorstwa:

w rozumieniu zapisów art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo przedsiębiorców
wskazanie innych podmiotów zaangażowanych kapitałowo w przedsiębiorstwo, wskazanie ilości i wartości posiadanych przez nich aktywów
o Nagrodę ubiegać się mogą przedsiębiorcy z siedzibą na terenie województwa małopolskiego lub prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego i działający w okresie min. pełnych 3 lat przed dokonaniem zgłoszenia do Nagrody

Posiadanie dobrej sytuacji finansowej i osiąganie rentowności działalności gospodarczej, czyli wykazywanie zysku netto w okresie

Osoba do kontaktu:

2. Szczegółowe dane o przedsiębiorstwie (max 22 000 znaków ze spacjami – podana ilość znaków odnosi się do wszystkich punktów od a) do m)):

Na potrzeby oceny wniosku przez Kapitułę należy przygotować następujące informacje, z ostatnich trzech lat działalności firmy, zgodnie z zaproponowanym poniżej układem punktów.

Prosimy nie załączać dokumentów finansowych firmy.

Poniższe oświadczenia prosimy o wydrukowanie, podpisanie przez osobę uprawnioną oraz dołączenie w formie skanu do wniosku.

Uwaga Podpis musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację osoby, która go złożyła tj. zawierać możliwe do odczytania nazwisko osoby składającej podpis lub parafkę + pieczęć z imieniem i nazwiskiem Przedsiębiorcy.
Podpis musi być złożony własnoręcznie w oryginale, a nie za pomocą reprodukcji (faksymile) w formie pieczęci bądź wydruku pliku graficznego.

Wymagane załączniki do wniosku:

  • oficjalne logo (JPG, cdr),
  • minimum 3 zdjęcia przedstawiające siedzibę firmy (JPG),
  • krótką informację o podmiocie (1200 znaków, MS Word, do ewentualnego wykorzystania przez media),
  • wniosek o przyznanie Nagrody w formie edytowalnej (MS Word).

Maksymalna wielkość załączonych plików nie może przekroczyć 10 MB.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny