Syndyk Małopolskiej Wytwórni Maszyn Brzesko Sp. z o.o. w upadłości (MWM BRZESKO) z siedzibą w Brzesku ogłasza trzeci przetarg pisemny z ustną licytacją na sprzedaż przedsiębiorstwa MWM BRZESKO. 

PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest konkurs ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa MWM BRZESKO prowadzącego działalność operacyjną, składającego się ze zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych służących do produkcji, na który składają się:

A. Kompleks nieruchomości zabudowanych o funkcji przemysłowej, położony w Brzesku (powiat brzeski, województwo małopolskie), przy ul. Szczepanowskiej 21 o łącznej rynkowej wartości oszacowania 14.638.686 zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych). Kompleks ten stanowią:

- nieruchomość złożona z działek nr 553/23, 553/33, 553/42 o łącznej powierzchni 2,1530 ha i objętych księgą wieczystą KW nr TR1B/00050387/0 (zabudowanych budynkiem głównym o funkcji biurowo-produkcyjnej) o rynkowej wartości oszacowania 11.509.667 zł,

- nieruchomość złożona z działki nr 553/48 o powierzchni 0,9561 ha i objętej księgą wieczystą KW nr TR1B/00077976/1 (zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym – hala kształtowania blach) o rynkowej wartości oszacowania 2.629.254 zł,

- nieruchomość złożona z działki nr 553/36 o powierzchni 0,6056 ha i objętej księgą wieczystą KW nr TR1B/00077977/8 (zabudowanej budynkiem acetylenowni, budynkiem magazynu technicznego i budynkiem magazynu materiałów łatwopalnych) o rynkowej wartości oszacowania 499.765 zł.

Wszystkie działki w użytkowaniu wieczystym do dnia 04.12.2089 r. i związane z nimi prawo własności budynków i innych urządzeń na nich posadowionych.

Dla poszczególnych nieruchomości księgi wieczyste prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku.

B. Ruchomości w postaci rzeczowych składników majątkowych (aktywów trwałych i obrotowych) o łącznej szacunkowej wartości rynkowej w wysokości 10.593.258 zł(słownie: dziesięć  milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote dwieście pięćdziesiąt osiem złotych), m.in. w postaci.:

- urządzenia techniczne i maszyny o szacunkowej wartości rynkowej 2.878.300 zł,

- środki transportu o szacunkowej wartości rynkowej 269.100 zł,

- rzeczowe składniki majątkowe stanowiące wyposażenie (inne środki trwałe) o szacunkowej wartości rynkowej 1.005.500 zł, 

- zapasy magazynowe o szacunkowej wartości rynkowej 3.218.693,80 zł

- wartości niematerialne i prawne, 

- pozostałych składników.

2. Określenie rynkowej wartości przedsiębiorstwa zostało dokonane na podstawie opinii określającej wartość przedsiębiorstwa MWM BRZESKO wg. stanu na dzień 31.12.2018 i na dzień 28.02.2019 sporządzona w dniu 28 maja 2019 r., przez zespół biegłych prowadzących działalność pod firmą Sigma Capital Spółka Partnerska Rzeczoznawców Majątkowych Buchalik, Wyżgolik na potrzebę prowadzonego postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sygn. akt VIII GUp 2018/16.

3. Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, z wyłączeniem:

- środków pieniężnych zgromadzonych w kasie oraz na rachunkach bankowych Spółki oraz

- należności na dzień sprzedaży przedsiębiorstwa.

4. Przedmiot Sprzedaży nabywany jest w trybie art. 306 pr. up. i następnych.

5. KRS - przedsiębiorstwa

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu mogą zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz sporządzonym opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem w siedzibie spółki pod nr telefonu 604 259 471 lub mailowo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Termin przetargu/składania ofert: 3 luty 2020 r.

Termin otwarcia ofert: 5 luty 2020 r., godz. 12.00 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sala K-222

Więcej informacji: https://monitorurzedowy.pl/announcement/1301788/trzeci-przetarg-pisemny-z-ustna-licytacja-na-sprzedaz-przedsiebiorstwa-mwm-brzesko

 

CeBiM's Partners

Małopolska Marr Krakow Technology Park Małopolskie parki przemysłowe