Zarząd Województwa Małopolskiego planuje ogłoszenie kolejnego naboru wniosków na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabór będzie realizowany w terminie od 13 do 27 maja 2022 roku.

 
Informacje o naborze
 
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   
 
Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Na co i kto może składać wnioski?
 
O pomoc może ubiegać się starosta jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe.
 
Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że nie wyższej niż równowartość:
  • 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych na wykonanie prac scaleniowych;
  • 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w województwach innych niż wymienione w pkt 1, poniesionych na wykonanie prac scaleniowych;
  • 2000 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego;
  • 1900 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach innych niż wymienione w pkt 3, poniesionych na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego.
Wnioski należy składać osobiście na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków. Wniosek można także nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. 
 
Wniosek należy złożyć w terminie od 13 maja 2022 roku do 27 maja 2022 roku.
 
Niezbędne dokumenty
 
Dokumenty związane z naborem, w tym ogłoszenie o naborze, wzór wniosku i umowy o przyznanie pomocy, znajdują się na stronie
 
Szczegółowe zasady naboru i określa Rozporządzenie.
 
Inne ważne informacje
 
Wszelkie informacje dla Wnioskodawców na temat ww. działania udzielane są w Zespole ds. Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: (012) 63 03 172, (012) 29 90 627, (012) 29 90 604, (012) 29 90 932, (012) 63 03 397, (012) 63 03 398, (012) 29 90 911, (012) 29 90 660 (SEKRETARIAT PROW).
 
Źródło: UMWM

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny