Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór dla samozatrudnionych w ramach bonu rekompensacyjnego.

Celem projektu grantowego jest wsparcie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEiDG (samozatrudnionych) z Małopolski borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią.Istotą projektu grantowego jest udzielanie przez grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MŚP bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia wypłaty środków.

Grantodawca:

Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Termin naboru

Proces naboru wniosków składa się z dwóch odmiennych w czasie etapów – zatwierdzenia i złożenia wniosku. Udział w etapie złożenia wniosku będzie uwarunkowany uprzednim zatwierdzeniem wniosku w etapie pierwszym.

  1. I etap naboru – zatwierdzenie wniosku obejmuje okres od 17 sierpnia 2020 r. od godziny 12.00 do 28 sierpnia 2020 do godz. 12.00. W tym terminie zostanie umożliwiona praca nad wnioskami w systemie. Należy w tym czasie założyć konto w generatorze wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego, wypełnić  wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego zgodnie z instrukcjami znajdującymi się przy każdym z pól wniosku oraz zatwierdzić uzupełniony wniosek w wyniku czego nadana zostanie mu suma kontrolna. Zatwierdzenie wniosku powinno nastąpić przed końcem terminu określonego powyżej. Powyższe umożliwi przejście do etapu II naboru.
  2. II etap naboru – złożenie wniosku obejmuje okres od 31 sierpnia 2020 godz. 12.00 do 7 września 2020 do godz. 12.00 lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów, o czym grantodawca poinformuje poprzez komunikat wygenerowany przez aplikację. W II etapie należy we wskazanym terminie złożyć uprzednio zatwierdzony (w I etapie naboru) wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego. Funkcjonalność umożliwiająca złożenie wniosku dostępna będzie na stronie internetowej generatora (www.tarcza.malopolska.pl).

Nabór wniosków o udzielenie grantu realizowany jest w trybie naboru otwartego i nie jest podzielony na rundy.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego przyjmowany jest wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej  www.tarcza.malopolska.pl. Wniosek złożony w innej formie np. wypełniony odręcznie lub w edytorze tekstu (np. MS WORD), wydrukowany lub zapisany na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/ DVD, dysk przenośny) nie będzie rozpatrywany.

Do złożenia wniosku nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego.

Kto może składać wnioski?

Grantobiorcą w ramach niniejszego projektu grantowego może być wyłącznie osoba fizyczna będąca MŚP, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą (tj. posiadająca wpis do CEIDG), niezatrudniająca pracowników w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), która jednocześnie spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki:

  1. na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku o udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, tj. posiadała stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumencie rejestrowym grantobiorcy (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.
  2. w okresie od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku o udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą bez jej zawieszania lub zaprzestania.
  3. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uregulowała te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o przyznaniu bonu, 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu grantowego wspierane będą wnioski o przyznanie bonu rekompensacyjnego ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcia osób fizycznych będących MŚP, prowadzących działalność gospodarczą, niezatrudniających żadnego pracownika w oparciu o umowę o prace w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc udzielana jest w celu łagodzenia skutków wystąpienia pandemii COVID-19. Środki finansowe w ramach przyznanego grantu przeznaczone mają być na pokrycie kosztów bieżącej działalności grantobiorcy.

Udzielony grant ma zostać przeznaczony na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków na utrzymanie bieżącej działalności gospodarczej, w celu utrzymania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia wypłaty środków.

Finanse

Kwota alokacji przeznaczona na sfinansowania wszystkich grantów w ramach projektu grantowego wynosi 16 000 000.00 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych 00/100). Dofinansowanie pochodzi ze środków EFRR.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Maksymalny całkowity poziom wsparcia w formie bonu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem.

Maksymalna dopuszczalna wartość dofinansowania

Wartość bonu wynosi 9 000,00 PLN.

Więcej informacji: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny