Inwestorzy mogą skorzystać z ulg i zwolnień podatkowych.

 
Zwolnienia z podatku dochodowego PIT lub CIT w ramach Polskiej Strefu Inwestycji

Pomoc w ramach Poddziałania skierowana jest do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstwa, ale także dużych firm (o ile spełniają określone warunki).

https://businessinmalopolska.pl/oferta/dla-inwestorow/polska-strefa-inwestycji

Możliwość zwolnień podatkowych z podatku z nieruchomości w ramach decyzji danej rady gminy

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przyznaje radom gmin uprawnienia w zakresie kształtowania stawek podatkowych i ustanawiania przedmiotowych zwolnień od przewidzianych w niej podatków i opłat. Podstawowe znaczenie dla przedsiębiorców ma zwolnienie z podatku od nieruchomości. Rada gminy w drodze uchwały może ustanowić zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, jako jedną z form pomocy publicznej.

Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych mogą być wprowadzane z uwzględnieniem warunków określonych w:
- rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 20d U.p.o.l. (obecnie obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. 2008, Nr 146, poz. 927),
- aktach regulujących udzielanie pomocy de minimis,
- aktach regulujących udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych.

Najczęściej rady gmin wprowadzają zwolnienia na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, które stanowi ogólnopolski program pomocowy oraz w ramach pomocy de minimis.

Ulga na badania i rozwój

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono dla przedsiębiorców możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,  czyli tzw. ulga na badania i rozwój (Ulga B+R). Ulga pozwala na osiągnięcie realnych korzyści finansowych wszystkim przedsiębiorców prowadzącym działalność badawczą, bez względu na branżę w której funkcjonują.

Warunkiem skorzystania z ulgi B+R jest poniesienie wydatków mieszczących się w ustawowo zdefiniowanej działalności badawczo-rozwojowej.

Działalność badawczo-rozwojowa to działalność:
- twórcza
- obejmująca badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe) i prace rozwojowe
- podejmowana systematycznie
- której celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań

Ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową można w 100% ująć w kosztach uzyskania przychodów i odliczyć je od przychodu. Ponownie wydatki te można odliczyć od podstawy opodatkowania. Jeśli przedsiębiorstwo ma status centrum badawczo-rozwojowego (CBR), to odliczenia od podstawy opodatkowania mogą wynosić nawet 150% wydatków.

Do wydatków na działalność badawczo-rozwojową zalicza się:
- koszty osobowe, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, zarówno z tytułu umów o pracę, jak i umów zlecenie czy umów o dzieło
- materiały i surowce
- sprzęt specjalistyczny, nawet w przypadku, gdy nie uznano go za środek trwały
- usługi zewnętrzne od jednostek naukowych
- odpisy amortyzacyjne
- koszty uzyskania i utrzymania patentów

Do wydatków instytucji, które są centrum badawczo-rozwojowym, dodatkowo zalicza się:
- odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali
- koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych

Kiedy skorzystać z ulgi

Z ulgi można skorzystać w okresie 6 lat (tak długo jak trwa amortyzacja). Jeśli jednak rozpoczyna się działalność, to można ją wykorzystać już w roku rozpoczęcia działalności. W przypadku natomiast, gdy jest się mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, całą ulgę można rozliczyć w drugim roku podatkowym.Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

IP BOX – preferencyjna stawka PIT/CIT

IP Box to zachęta podatkowa dla inwestujących w innowacje i naturalne dopełnienie ulgi na badania i rozwój. Polega na opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką CIT/PIT dochodów, które podatnik uzyskuje z komercjalizowania kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Z preferencyjnej stawki w podatku CIT lub PIT mogą skorzystać Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej (IP) uzyskanego z działalności badawczo-rozwojowej (B+R) lub z usług B+R zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:
- patent,
- prawo ochronne na wzór użytkowy (wzór użytkowy obejmuje np. nowe funkcje mebla albo sposób techniczny jego wykonania),
- prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (wzór przemysłowy obejmuje np. inny kształt, kolor itp. np. mebla),
- prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
- dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin (uzyskanie patentu jest procesem długotrwałym, toteż w przypadku leków (cząstek aktywnych) stosuje się dodatkowe prawo ochronne, które przedłuża ochronę patentową),
- prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, (w przypadku leków, patent jest udzielany na cząstkę aktywną. Dla leku (produkt rynkowy, składający się z cząstki aktywnej i substancji wspomagających itp.) stosuje się prawo z rejestracji leku),
- wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
- autorskie prawo do programu komputerowego.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny