ARP S.A. ogłasza nabór wniosków w projekcie Sieć Otwartych Innowacji. Firmy mogą uzyskać do 200 000 € dofinansowania na nowe technologie.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., poprzez należącą do niej Sieć Otwartych Innowacji, zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do ubiegania się o zwrot części kosztów zakupu licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii. Przedsiębiorcy mogą uzyskać finansowanie w maksymalnej wysokości 200 000 euro. 
 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym takich jak: patenty lub zgłoszenia patentów, wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych, itp.), prawa do chronionych odmian roślin, topografia układów scalonych, know-how
 
Minimalna wartość dofinansowania wynosi 150 000,00 PLN, natomiast maksymalna 200 000,00 EUR. Firmy mogą uzyskać zwrot do 70% wydatków kwalifikowanych. Grant może być udzielony w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej albo pomocy de minimis.
 
Konkurs trwa trwa od 8 października do 15 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji.
 
Więcej informacji dostępne jest na stronie Agencja Rozwoju Przemysłu
 
 
 
 
 
 
 

Konkurs trwa trwa od 8 października do 15 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny