W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów Wielicką Strefą Aktywności Gospodarczej gmina Wieliczka realizuje projekt rozwoju istniejącej strefy gospodarczej o strefę w Węgrzcach Wielkich. Projekt uzyskał wsparcie z funduszy europejskich.

Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej Kokotów-Brzegi to dziś jedna z najnowocześniejszych i innowacyjnych stref w kraju. 
Obecnie na jej terenie budowana jest droga łącząca strefę w Kokotowie-Brzegach oraz powstającą strefę w Węgrzcach Wielkich.  Inwestycja ma na celu wzmocnienie atrakcyjności i przyciągnięcie kolejnych inwestorów. Jak podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, obszar strefy sukcesywnie wypełnia się firmami, które lokują tu swoje centra logistyczne. - W strefie ulokowanych jest ponad 30 firm i stworzonych zostało ponad 2 tysiące nowych miejsc pracy - mówi samorządowiec. 

Powstająca droga połączy Węgrzce Wielkie ze strefą Brzegi-Kokotów. Będzie mieć 7 metrów szerokości, dwa pasy jezdni i trakt pieszo-rowerowy. 

Przypomnijmy, iż gmina Wieliczka podpisała z zarządem województwa małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu „Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1 Strefy Aktywności Gospodarczej - ZIT.

Wartość dofinansowania projektu stanowi 84,66 proc. kosztów kwalifikowalnych. Inwestycja polega na zagospodarowaniu 16,8 ha terenu w Węgrzcach Wielkich wraz z podziałem na poszczególne strefy funkcjonalne i komunikacyjne poprzez budowę: sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowę istniejących rowów melioracyjnych, budowę sieci elektrycznej, linii oświetlenia, sieci monitoringu, układu dróg wewnętrznych, ciągu pieszo-rowerowego.

Teren przylega od południa do linii kolejowej Kraków-Rzeszów, w Węgrzcach Wielkich znajduje się stacja kolejowa na trasie linii kolejowej 91 Kraków Główny - Medyka.

Obecna strefa w Brzegach i Kokotowie została również zrealizowana przy wsparciu środków unijnych w wysokości 12 398 160,45 zł.

Źródło

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny