TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności


Akceptuj

Granty rządowe

poleć znajomemu

Chciałbyś polecić komuś tę stronę?

Wpisz poniżej jego adres e-mail i poinformuj go o tym!

 
 
Chciałbym polecić Ci artykuł http://businessinmalopolska.pl/strona/fundusze--krajowe/

 

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020

Forma wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Beneficjenci

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:
1.    sektor motoryzacyjny,
2.    sektor elektroniczny,
3.    sektor lotniczy,
4.    sektor biotechnologii,
5.    sektor nowoczesnych usług,
6.    działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).
Program przewiduje wsparcie inwestycji z dwóch tytułów:

1. Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie)
Wysokość wsparcia z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy dla
1) projektów produkcyjnych, zależy m.in. od:
•    liczby nowych miejsc pracy,
•    odsetka miejsc pracy dla pracowników z wyższym wykształceniem,
•    lokalizacji,
•    wysokości nakładów inwestycyjnych,
•    sektora,
•    atrakcyjności produktów na rynkach międzynarodowych.
2) projektów z sektora nowoczesnych usług:
•    liczby nowych miejsc pracy,
•    odsetka miejsc pracy dla pracowników z wyższym wykształceniem,
•    lokalizacji,
•    rodzaju procesów wykonywanych przez firmę.

2. Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny)
Wysokość wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji zależy m.in. od:
•    liczby nowych miejsc pracy,
•    wysokości nakładów inwestycyjnych na jedno miejsce pracy,
•    lokalizacji.

W ramach Systemu są wspierane wyłącznie projekty inwestycyjne, których realizacja w Polsce jest uwarunkowana otrzymaniem grantu finansowego z budżetu państwa.

Operatorem Systemu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister Gospodarki. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji Zagranicznych (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w Systemie.
Procedura udzielania wsparcia:
1.    Inwestor składa do PAIiIZ informację o planowanym projekcie na standardowym formularzu, podpisanym przez upoważnionych do reprezentacji przedstawicieli inwestora.
2.    PAIiIZ dokonuje analizy przedstawionych przez inwestora informacji oraz przedkłada Przewodniczącemu Zespołu informację o projekcie oraz propozycję oferty wsparcia finansowego wraz z uzasadnieniem.
3.    Zespół rekomenduje udzielenie wsparcia i przekazuje rekomendację do Ministra Gospodarki w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu wsparcia.
4.    PAIiIZ informuje inwestora o rekomendacji Zespołu. Inwestor podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
5.    Po przyjęciu oferty przez inwestora, występuje on do Ministra Gospodarki o wydanie listu intencyjnego o możliwości rozpoczęcia inwestycji.
6.    Minister Gospodarki wysyła do inwestora list intencyjny o możliwości rozpoczęcia inwestycji.
7.    Minister Gospodarki zawiera z inwestorem umowę o udzielenie wsparcia.

Procedura przyznania wsparcia może ulec wydłużeniu w przypadku aplikowania dodatkowo o inne niż grant rządowy instrumenty wsparcia (zwolnienie podatkowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz / lub granty z funduszy strukturalnych UE).
Pomoc publiczna

Pomoc publiczna udzielana w ramach Systemu jest regionalną pomocą ad hoc, w związku z czym podlega co do zasady, przed jej udzieleniem, obowiązkowej notyfikacji do Komisji Europejskiej. W przypadku gdy pomoc ad hoc jest jedynie uzupełnieniem pomocy udzielonej w ramach programów regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie (np. zwolnienia z podatku dochodowego w specjalnej strefie ekonomicznej) i która nie przekracza 50 % całkowitej kwoty pomocy przyznanej danej inwestycji, nie podlega obowiązkowi notyfikacji.

Źródłem informacji jest PAIiIZ i tam znaleźć można dodatkowe szczegóły oraz załączniki
 

aktualizacja: 10 listopada 2015