logo

Dla eksporterów

Promujemy ofertę małopolskich firm na rynkach zagranicznych

Centrum Business in Małopolska wspiera rozwój przedsiębiorczości w regionie; wiemy jak skutecznie budować wizerunek polskich firm za granicą; potrafimy promować małopolski biznes; mamy wiedzę i doświadczenie by pomóc małopolskim przedsiębiorcom zaistnieć na rynkach zagranicznych.

Oferujemy:
•    prezentację firmy w katalogu Małopolskiej Oferty Eksportowej, dostępnej dla potencjalnych partnerów biznesowych online na naszej stronie internetowej oraz w materiałach multimedialnych
•    umieszczenie informacji o ofercie firmy w katalogach dystrybuowanych na zagranicznych wystawach, targach branżowych i wydarzeniach biznesowych
•    pomoc w nawiązaniu kontaktów z odbiorcami zagranicznymi
•    udział w misjach gospodarczych i spotkaniach biznesowych

chcesz wziąć udział w projekcie - zapisz sie do naszej bazy danych

 

Programy promocji na rynkach perspektywicznych
Ministerstwo Rozwoju wybrało 5 rynków perspektywicznych, na terenie których przez najbliżej 3 lata prowadzone będą wzmożone działania promujące polską gospodarkę. Do wybranych rynków należą: Algieria, Indie, Iran, Meksyk i Wietnam.

Obecnie dla każdego z rynków opracowywany jest program promocji. W programie przewidziane zostaną działania promocyjne dla przedsiębiorców oraz działania ogólne promujące polską gospodarkę i wybrane branże.Przedsiębiorcy biorący udział w działaniach promocyjnych wskazanych w programach promocji będą mieli możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków poddziałania 3.3.3 PO IR.  

Branżowe programy promocji

Realizacja branżowych programów promocji odbywać się będzie dla następujących 12 branż:

• Sprzęt medyczny,

• Maszyny i urządzenia,

• IT/ICT,

• Biotechnologia i farmaceutyka,

• Moda polska,

• Kosmetyki,

• Budowa i wykańczanie budowli,

• Jachty i łodzie,

• Meble,

• Polskie specjalności żywnościowe,

• Sektor usług prozdrowotnych,

• Części samochodowe i lotnicze.

Ministerstwo Rozwoju przeanalizowało wyniki opracowań w zakresie branż, grup produktowych bądź usługowych, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych. Opracowania przygotowały 32 organizacje działające na rzecz przedsiębiorczości. Uwzględniając całą pozyskaną wiedzę nt. priorytetowych branż polskiej gospodarki, Ministerstwo Rozwoju stworzyło macierz, na podstawie której wyłoniło 12 wyżej wymienionych branż. Zakończono już proces akceptacji wszystkich 12 branżowych programów promocji dla eksporterów.

Dla  ww. branż opracowane zostały szczegółowe zakresy programów promocji, w których określone zostaną działania promocyjne dla przedsiębiorców, na uczestnictwo, w których możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków poddziałania 3.3.3 PO IR oraz działania ogólne promujące całą branżę – finansowane ze środków poddziałania 3.3.2 PO IR. 

Udział w programach promocji umożliwi przedsiębiorcom ekspansję na nowe, perspektywiczne rynki pozaunijne, często odległe i kosztowne, których ze względu na istniejące ryzyko i koszty przedsiębiorcy dotąd nie brali pod uwagę w swoich planach eksportowych. Na większości z tych rynków działania promocyjne polskich przedsiębiorców uzupełnione zostaną o  działania informacyjne oraz medialne, które wzmocnią przekaz promocyjny.

Wszystkie działania podejmowane w ramach programu wzmocnione zostaną ideą Marki Polskiej Gospodarki, tak aby budować świadomość marki i umacniać jej pozycję na rynkach zagranicznych. Beneficjenci poddziałania 3.3.3 PO IR zobowiązani są do stosowania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki (MPG), we wszystkich działaniach promocyjnych realizowanych w ramach projektu.  Jednocześnie są zwolnieni z obowiązku występowania do Ministerstwa Rozwoju o zgodę na użyczenie znaku MPG. 

10 stycznia 2017 r. na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zostanie ogłoszony konkurs dot.  naboru wniosków na wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji.
 
Zatwierdzony program promocji dostępny jest na stronie Ministerstwa Rozwoju, w zakładce Promocja eksportu
 

Programy promocji na rynkach perspektywicznych
Ministerstwo Rozwoju wybrało 5 rynków perspektywicznych, na terenie których przez najbliżej 3 lata realizowane będą programy promocji. Do wybranych rynków należą: Algieria, Indie, Iran, Meksyk i Wietnam.

Celem realizacji programów promocji na rynkach perspektywicznych jest stworzenie przedsiębiorcom narzędzi do ekspansji rynków pozaunijnych, często odległych, kosztowych, ale posiadających duży potencjał importowy, o którym przedsiębiorcy nie mają świadomości.

Go to Brand.pl
Głównym celem programu Go to Brand.pl jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności naszej gospodarki. Główny wskaźnik, do realizacji którego wnosi wkład POIR, to nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw (ang. Business Expenditures on R&D – BERD). W trakcie rozpatrywania wniosków priorytetowo traktowane będą firmy wprowadzające innowację produktową lub procesową. Alokacja na projekt przewidziana jest na poziomie 100 mln euro.

Wsparcie kierowane jest także do przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

Instrument ukierunkowany jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:
posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szansę stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych);
prowadzących działalność eksportową, samodzielną działalność badawczo-rozwojową lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Poziom dofinansowania wynosi do 50 proc. lub do 85 proc.

Z działania mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Duże przedsięwzięcia promocyjne - 50 mln wsparcia dla MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand
Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach Hannover Messe 2017  (24-28 kwietnia 2017 r.) oraz wystawie EXPO 2017 w Astanie (10 czerwca - 10 września 2017r.).

Polska będzie krajem partnerskim Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe 2017 - to najważniejsze wydarzenie branży przemysłowej na świecie. 

Udział Polski w EXPO 2017 będzie bardzo dobrą okazją do intensyfikacji współpracy firm polskich z ważnym azjatyckim partnerem jaki jest Kazachstan.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie przez miesiąc - od 12 stycznia do 13 lutego 2017 r.  Szczegóły na stronie

Ogłoszenie konkursu zostało opublikowane na Portalu Funduszy Europejskich.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest sprawna i efektywna kosztowo realizacja działalności zleconej przez Państwo, uzupełniona przez rozwój atrakcyjnej oferty działalności własnej dla wybranych segmentów rynku, w których bank może wykorzystać swoje naturalne przewagi.

DOKE
Program DOKE to system stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. Polega on na wzajemnych rozliczeniach różnic w oprocentowaniu (dopłat lub nadwyżek) pomiędzy BGK a bankiem udzielającym kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji.

Finansowe Wspieranie Eksportu
Na mocy Programu Rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów. BGK ubezpiecza w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. kredyty udzielane w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu, dokonując przy tym wszystkich wymaganych formalności. 

Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy
Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy (importera) przeznaczony jest na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych, dokonywanego na podstawie kontraktów eksportowych zawieranych przez polskich eksporterów z importerami ze 190 krajów świata.

Kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio
Kredyt eksportowy dla nabywcy (importera) przeznaczony jest na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych dokonywanego na podstawie kontraktów eksportowych zawieranych przez polskich eksporterów. W ramach niniejszego instrumentu, Kredytobiorcą jest bezpośrednio importer polskich towarów lub usług. Podstawowe zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie należności z tytułu kredytu w Korporacji Ubezpieczeń Kontraktów Eksportowych S.A. (KUKE)

Korzyści:

 • uatrakcyjnienie oferty handlowej eksportera poprzez uzupełnienie jej ofertą finansowania kredytem udzielanym przez BGK,
 • możliwość konkurowania w międzynarodowych przetargach z eksporterami z innych krajów, którzy posiadają instrumenty wsparcia w postaci polisy eksportowych agencji kredytowych (ECA)
 • bezpieczna realizacja kontraktów na rynkach o podwyższonym ryzyku,
 • możliwość zdobywania nowych rynków zbytu,
 • możliwość zawierania kontraktów o wyższej wartości,
 • przeniesienie ryzyka zapłaty za towar na BGK i KUKE SA,
 • otrzymanie płatności za towar lub usługę już w trakcie realizacji kontraktu lub po dostawie (wykonaniu),
 • poprawa płynności firmy,
 • długi termin spłaty kredytu,
 • obciążenie importera kosztami kredytu.

Podstawowe wymogi:

 • krajowe pochodzenie przedmiotu eksportu,
 • inwestycyjny charakter eksportu.

Podstawowe warunki:

 • Okres spłaty - w zależności od kraju i sektora importera od 2 do 12 lat,
 • Kredytem może być finansowane maksimum 85 % wartości eksportowanych towarów lub usług. Pozostała kwota (minimum 15 %) wartości eksportowanych towarów lub usług stanowi niezbędny udział własny importera i powinna być przekazana eksporterowi jako zaliczka przed rozpoczęciem realizacji kontraktu.
 • Wykorzystanie kredytu następuje na warunkach uzgodnionych płatności w kontrakcie eksportowym lub całości zobowiązania kontraktowego Eksportera. BGK uznaje rachunek Eksportera i obciąża rachunek Kredytobiorcy na podstawie dokumentów handlowych prezentowanych przez Eksportera. Wypłata dokonywana jest w ciągu 5 dni bankowych od daty otrzymania zgodnych z umową dokumentów przez BGK.
 • Spłata kredytu dokonywana jest w równych ratach w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub półrocznym. Płatność pierwszej raty przypada najpóźniej 6 miesięcy od daty całkowitego wypełnienia zobowiązań kontraktowych Eksportera.

Koszty:

 • oprocentowanie oparte o zmienną stawkę EURIBOR/LIBOR powiększoną o marżę na pokrycie pełnych ryzyk BGK - pokrywa Kredytobiorca, tj. Importer
 • prowizja aranżacyjna płatna jednorazowo po podpisaniu umowy kredytu - pokrywa Kredytobiorca
 • prowizja administracyjna płatna jednorazowo przed rozpoczęciem wykorzystania kredytu lub w ratach w terminach spłat kredytu - pokrywa Kredytobiorca
 • prowizja od zaangażowania - naliczana od kwoty niewykorzystanego salda kredytu, płatna w okresie jego wykorzystania - pokrywa Kredytobiorca

Dobór i zastosowanie wyżej wymienionych prowizji odbywa się indywidualnie dla każdej analizowanej transakcji

 • składka ubezpieczeniowa - zgodnie z kalkulacją KUKE S.A. indywidualnie dla każdej transakcji- pokrywa Kredytobiorca
 • koszty usług obcych (prawne, doradcze, rzeczoznawców) związane z aranżacją kredytu, jego uruchomieniem i monitoringiem - pokrywa Kredytobiorca

Więcej informacji na stronie rządowego programu "Finansowe Wspieranie Eksportu"

Materiały żródłowe: Ministerstwo Rozwoju, BGK, PARP
13 grudnia 2016