TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności


Akceptuj

Dla eksporterów

poleć znajomemu

Chciałbyś polecić komuś tę stronę?

Wpisz poniżej jego adres e-mail i poinformuj go o tym!

 
 
Chciałbym polecić Ci artykuł http://businessinmalopolska.pl/strona/dla-eksporterow

 

Promujemy ofertę małopolskich firm na rynkach zagranicznych

Centrum Business in Małopolska wspiera rozwój przedsiębiorczości w regionie; wiemy jak skutecznie budować wizerunek polskich firm za granicą; potrafimy promować małopolski biznes; mamy wiedzę i doświadczenie by pomóc małopolskim przedsiębiorcom zaistnieć na rynkach zagranicznych.

Oferujemy:
•    prezentację firmy w katalogu Małopolskiej Oferty Eksportowej, dostępnej dla potencjalnych partnerów biznesowych online na naszej stronie internetowej oraz w materiałach multimedialnych
•    umieszczenie informacji o ofercie firmy w katalogach dystrybuowanych na zagranicznych wystawach, targach branżowych i wydarzeniach biznesowych
•    pomoc w nawiązaniu kontaktów z odbiorcami zagranicznymi
•    udział w misjach gospodarczych i spotkaniach biznesowych
  
chcesz wziąć udział w projekcie - zapisz sie do naszej bazy danych

 

Wystartowały branżowe programy promocji (styczeń 2018 - grudzień 2019)
 

Branże objęte promocją:

• Sprzęt medyczny,

• Maszyny i urządzenia,

• IT/ICT,

• Biotechnologia i farmaceutyka,

• Moda polska (wraz z biżuterią),

• Kosmetyki,

• Budowa i wykańczanie budowli,

• Jachty i łodzie,

• Meble,

• Polskie specjalności żywnościowe,

• Sektor usług prozdrowotnych,

• Części samochodowe i lotnicze.

Za dziewięć programów promocji odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a wśród nich są: meble, moda polska (wraz z biżuterią), jachty i łodzie rekreacyjne, kosmetyki, sprzęt medyczny, biotechnologia i farmacja, budowa i wykańczanie budowli, maszyny i urządzenia, części samochodowe i lotnicze. Promocją pozostałych trzech - spożywczego, IT/ICT i usług prozdrowotnych zajmują się odpowiednio: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP i Polska Organizacja Turystyczna.

W założeniach Ministerstwa udział w programach promocji umożliwi przedsiębiorcom ekspansję na nowe perspektywiczne rynki pozaeunijne, często odległe i kosztowne, których ze względu na istniejące ryzyko oraz koszty przedsiębiorcy dotąd nie wybierali w swoich strategiach rozwoju. Na większości z tych rynków działania promocyjne polskich przedsiębiorców uzupełnione zostaną o działania informacyjne oraz medialne, które wzmocnią przekaz promocyjny.

Zadaniem PAIH na kolejne dwa lata sprawowania pieczy nad projektem, będzie organizacja stoisk targowych na 99 imprezach wystawienniczych w 23 krajach (61 w 2018 r. i 38 w 2019 r.), nawiązywanie kontaktów z każdą z dziewięciu branż oraz organizacja w Polsce misji przyjazdowych dla zagranicznych przedsiębiorców i dziennikarzy.

Więcej informacji na stronie Portalu Promocji Eksportu

Program zakłada również uruchomienie dziewięciu portali internetowych dedykowanych każdej branży, które będą dostępne w domenie trade.gov.pl

Wszystkie działania podejmowane w ramach programu wzmocnione zostaną ideą Marki Polskiej Gospodarki, tak aby budować świadomość marki i umacniać jej pozycję na rynkach zagranicznych. Beneficjenci poddziałania 3.3.3 PO IR zobowiązani są do stosowania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki (MPG), we wszystkich działaniach promocyjnych realizowanych w ramach projektu. 

Go To Brand
Go to brand wspiera promocję marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz dostać nawet 850 tysięcy złotych na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. W ramach dofinansowania sfinansujesz też koszty konsultanta, który doradzi Ci jak wypromować twoją firmę za granicą.

Wsparcie jest skierowane do branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Są to: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branże kosmetyczna, meblarska, usług prozdrowotnych.

Drugim obszarem wsparcia są wybrane priorytetowe rynki zagraniczne, tj.: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest sprawna i efektywna kosztowo realizacja działalności zleconej przez Państwo, uzupełniona przez rozwój atrakcyjnej oferty działalności własnej dla wybranych segmentów rynku, w których bank może wykorzystać swoje naturalne przewagi.

DOKE
Program DOKE to system stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. Polega on na wzajemnych rozliczeniach różnic w oprocentowaniu (dopłat lub nadwyżek) pomiędzy BGK a bankiem udzielającym kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji.

Finansowe Wspieranie Eksportu
Na mocy Programu Rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów. BGK ubezpiecza w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. kredyty udzielane w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu, dokonując przy tym wszystkich wymaganych formalności. 

Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy
Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy (importera) przeznaczony jest na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych, dokonywanego na podstawie kontraktów eksportowych zawieranych przez polskich eksporterów z importerami ze 190 krajów świata.

Kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio
Kredyt eksportowy dla nabywcy (importera) przeznaczony jest na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych dokonywanego na podstawie kontraktów eksportowych zawieranych przez polskich eksporterów. W ramach niniejszego instrumentu, Kredytobiorcą jest bezpośrednio importer polskich towarów lub usług. Podstawowe zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie należności z tytułu kredytu w Korporacji Ubezpieczeń Kontraktów Eksportowych S.A. (KUKE)

Korzyści:

 • uatrakcyjnienie oferty handlowej eksportera poprzez uzupełnienie jej ofertą finansowania kredytem udzielanym przez BGK,
 • możliwość konkurowania w międzynarodowych przetargach z eksporterami z innych krajów, którzy posiadają instrumenty wsparcia w postaci polisy eksportowych agencji kredytowych (ECA)
 • bezpieczna realizacja kontraktów na rynkach o podwyższonym ryzyku,
 • możliwość zdobywania nowych rynków zbytu,
 • możliwość zawierania kontraktów o wyższej wartości,
 • przeniesienie ryzyka zapłaty za towar na BGK i KUKE SA,
 • otrzymanie płatności za towar lub usługę już w trakcie realizacji kontraktu lub po dostawie (wykonaniu),
 • poprawa płynności firmy,
 • długi termin spłaty kredytu,
 • obciążenie importera kosztami kredytu.

Podstawowe wymogi:

 • krajowe pochodzenie przedmiotu eksportu,
 • inwestycyjny charakter eksportu.

Podstawowe warunki:

 • Okres spłaty - w zależności od kraju i sektora importera od 2 do 12 lat,
 • Kredytem może być finansowane maksimum 85 % wartości eksportowanych towarów lub usług. Pozostała kwota (minimum 15 %) wartości eksportowanych towarów lub usług stanowi niezbędny udział własny importera i powinna być przekazana eksporterowi jako zaliczka przed rozpoczęciem realizacji kontraktu.
 • Wykorzystanie kredytu następuje na warunkach uzgodnionych płatności w kontrakcie eksportowym lub całości zobowiązania kontraktowego Eksportera. BGK uznaje rachunek Eksportera i obciąża rachunek Kredytobiorcy na podstawie dokumentów handlowych prezentowanych przez Eksportera. Wypłata dokonywana jest w ciągu 5 dni bankowych od daty otrzymania zgodnych z umową dokumentów przez BGK.
 • Spłata kredytu dokonywana jest w równych ratach w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub półrocznym. Płatność pierwszej raty przypada najpóźniej 6 miesięcy od daty całkowitego wypełnienia zobowiązań kontraktowych Eksportera.

Koszty:

 • oprocentowanie oparte o zmienną stawkę EURIBOR/LIBOR powiększoną o marżę na pokrycie pełnych ryzyk BGK - pokrywa Kredytobiorca, tj. Importer
 • prowizja aranżacyjna płatna jednorazowo po podpisaniu umowy kredytu - pokrywa Kredytobiorca
 • prowizja administracyjna płatna jednorazowo przed rozpoczęciem wykorzystania kredytu lub w ratach w terminach spłat kredytu - pokrywa Kredytobiorca
 • prowizja od zaangażowania - naliczana od kwoty niewykorzystanego salda kredytu, płatna w okresie jego wykorzystania - pokrywa Kredytobiorca

Dobór i zastosowanie wyżej wymienionych prowizji odbywa się indywidualnie dla każdej analizowanej transakcji

 • składka ubezpieczeniowa - zgodnie z kalkulacją KUKE S.A. indywidualnie dla każdej transakcji- pokrywa Kredytobiorca
 • koszty usług obcych (prawne, doradcze, rzeczoznawców) związane z aranżacją kredytu, jego uruchomieniem i monitoringiem - pokrywa Kredytobiorca

Więcej informacji na stronie rządowego programu "Finansowe Wspieranie Eksportu"

Materiały żródłowe: Ministerstwo Rozwoju, BGK, PARP, PAIH
08 stycznia 2018